Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
01 - 0001_1.jpg

Екологічна та економічна складові використання геотехнічних систем України : моногр. / під заг. ред. Г.Г. Півняка - Д.: Національний гірничий університет, 2011. - 223 с.

Запропоновано методологічний підхід до комплексного використання геотехнічних систем України, виходячи із економічної оцінки та екологічної компоненти впровадження. Обґрунтовано, що основу енергетичної безпеки складає вугілля, і саме на удосконалення технології його розробки спрямовані дослідження даної монографії. Надані рекомендації щодо збагачення та переробки енергетичної та мінеральної сировини при змінному якісному складі, що орієнтуються на комплексність та селективність їх використання. Запропонований підхід до енергопостачання та живлення підземних споживачів рудних та вугільних шахт. Монографія призначена для широкого кола інженерно-технічних працівників вугільної та енергетичної галузей промисловості, науково-дослідних і проектних організацій. Може бути використана у навчальному процесі вищих навчальних та середніх професійних закладів при викладанні гірничих спеціалізованих дисциплін.

02 - 0001_2.jpg

Тенденції розвитку технологій та систем енергозбереження при видобуванні енергетичної сировини

Монографія / Г.Г. Півняк, О.С. Бешта, О.М. Шашенко та ін.; під заг. ред. Г.Г. Півняка. - Д.: Національний гірничий університет. - 240 с.

Проведено оцінку ресурсної бази України, встановлено основні напрями технічного і технологічного удосконалення видобування мінеральної сировини в нашій державі. Розглянуто принципи формування геомеханічних моделей гірського масиву і функціонування системи моніторингу стану геотехнічних систем для регулювання впливу технологій освоєння надр на умови праці та довкілля. Встановлено баланс енергоспоживання устаткування окремих споживачів, визначені напрямки енергозбереження на гірничодобувних підприємствах. Узагальнено досвід роботи традиційних та якісно нових технологій видобування, переробки та використання енергетичної сировини; запропоновано напрями інтенсифікації гірничих робіт із відпрацювання тонких вугільних пластів.

Монографія призначена для широкого кола інженерно-технічних працівників вугільної та енергетичної галузей промисловості, науково-дослідних і проектних організацій. Може бути використана у навчальному процесі вищих навчальних та середніх професійних закладів при викладанні гірничих спеціалізованих дисциплін.

Під загальною редакцією академіка НАН України Г.Г. Півняка

1.jpg

Голинько В.И., Котляров А.К.

Контроль взрывоопасности среды в горных выработках и оборудовании угольных шахт. Монография. - Днепропетровск: изд-во «Лира», 2010. - 368 с.

В монографии приведены результаты исследований направленных на повышение эффективности контроля взрывоопасности среды в горных выработках и оборудовании угольных шахт. Рассмотрены особенности формирования взрывоопасной среды в горных выработках и дегазационных трубопроводах. Описаны особенности работы тсрмокаталитичсских датчиков при аварийных загазированиях горных выработок и несанкционированном вмешательстве в работу средств взрывозащиты. Приведены решения по совершенствованию методов и средств контроля взрывоопасности в части обеспечения однозначности работы тсрмокаталитичсских датчиков, повышения надежности и стабильности нулевых показаний средств контроля, автоматической диагностики их состояния, а также выявления несанкционированного вмешательства в работу систем взрывозащиты и одновременного учета всех параметров влияющих на взрывоопасность горных выработок шахт.

Книга предназначена для научных сотрудников, специализирующихся в области разработки средств контроля взрывоопасности горных выработок шахт, специалистов горнодобывающих предприятий и проектных организаций. Она может быть также полезна студентам и аспирантам высших учебных заведений горного профиля.

2.jpg

Устименко К.К., Шиман Л.П., Голинько В.И.

Безопасность процессов утилизации ракетных двигателей твердого топлива. Монография. Д.: «Лира», 2011. - 384 с.

В монографии приведены результаты исследований направленных на разработку экологически безопасной технологии утилизации твердого ракетного топлива межконтинентальных баллистических ракет РС-22 снятых с вооружения. Рассмотрены особенности различных способов утилизации. Приведены результаты исследований изменения свойств топлива в результате длительного хранения. Предложена методология оценки совместного воздействия множества влияющих факторов на экологические системы. Обоснован экологически безопасный метод утилизации, учитывающий состояние и свойства топлива. Изложены результаты исследований, направленных на разработку эмульсионных ВВ и нсэлсктрических систем инициирования с использованием продуктов утилизации твердого ракетного топлива. Выполнена эколог ическая оценка влияния объекта утилизации топлива и продуктов его переработки, используемых как высокоэнергстичсскис добавки в промышленных взрывчатых веществах, на окружающую среду.

Книга предназначена для научных сотрудников, специализирующихся в области утилизации взрывчатых веществ и изделий, специалистов горнодобывающих предприятий и проектных организаций. Она может быть также полезна студентам и аспирантам высших учебных заведений горного профиля.

3.jpg

Голинько В.И., Котляров А.К., Белоножко В.В.

Контроль взрывоопасности горных выработок шахт: Монография. - Днепропетровск: Наука и образование, 2004. - 208 с.

В монографии приведены результаты исследований направленных на повышение эффективности контроля взрывоопасности горных выработок шахт. Рассмотрены особенности формирования взрывоопасной среды при наличии метана и взрывчатой пыли. Описаны особенности работы термокаталитических датчиков при высоких концентрациях метана. Приведены решения по совершенствованию методов и средств контроля взрывоопасности в части обеспечения однозначности работы термоката­литических датчиков, повышения надежности и стабильности нулевых показаний средств контроля, автоматической диагностики их состояния, а также выявления несанкционированного вмешательства в работу систем взрывозащиты и одновременного учета всех параметров влияющих на взрывоопасность горных выработок шахт.

Книга предназначена для научных сотрудников, специализирующихся в области разработки средств контроля взрывоопасности горных выработок шахт, специалистов горнодобывающих предприятий и проектных органи­заций. Она может быть также полезна студентам и аспирантам высших учебных заведений горного профиля.

5.jpg

С.М. Смоланов, В.1. Голінько, Б.А. Грядущий.

Основи гірничорятувальної справи (навчальний посібник для студентів гірничих спеціальностей вищих навчальних закладів). - Дніпропетровськ, Видавництво НГУ - 2002. - 267 с.

Розглянуті питання правового регулювання аварійно-рятувальної справи, організації та управління аварійно-рятувальними службами, забезпечення протиаварійної стійкості гірничич підприємств, описано технічне оснащення для проведення гірничорятувальних робіт.

Навчальний посібник відповідає вимогам програми курсу "Основи гірничорятувальної справи" для студентів спеціальності "Розробка родовищ корисних копалин", спеціалізації "Охорона праці в гірничому виробництві". Може бути використаний під час підготовки та підвищення кваліфікації командного складу і фахівців гірничорятувальних служб. Рекомендований також студентам, що навчаються за напрямком підготовки "Гірництво", рядовому і командному складу гірничорятувальних служб, членам допоміжних гірничорятувальних команд, інженерно-технічним працівникам гірничих підприємств.

00 - 0005_2.jpg

Аварийно-спасательные работы в шахтах: Учебное пособие.

Голинько В.И., Алексеенко С.А., Смоланов И.Н.

Рассмотрены вопросы правового регулирования, организации и управления аварийно-спасательными работами, причины, особенности возникновения и протекания различных видов аварий, тактика и технология ведения аварийно-спасательных работ, спасение людей при авариях в горных выработках и медицинское обеспечение аварийно-спасательных работ.

Пособие соответствует программе курса «Аварийно-спасательные работы» для студентов специальности «Разработка месторождений и добыча полезных ископаемых (подземная разработка)», специализации «Охрана труда в горном производстве» и может быть использовано при подготовке и повышении квалификации командного состава и специалистов горно­спасательных служб, членов вспомогательных горноспасательных команд и инженерно-технических работников горных предприятий, а также студентов других специальностей, обучающихся по направлению «Горное дело».

00 - 0004_1.jpg

Безпека людини у надзвичайних ситуаціях: Навч. посібник / Б 05 За ред. В.І. Голінька - 4-те вид., перероб. і доп. - Д.: Національний гірничий університет, 2008. - 161 с.

Наведено класифікацію видів надзвичайних ситуацій. Розгляну! причини виникнення та основні заходи, спрямовані на ліквідацію цих ситуації Значну увагу приділено питанням, пов'язаним з прогнозуванням і оцінювання наслідків надзвичайних ситуацій та діяннями населення в екстремальни умовах. Наведено основні способи та прийоми надання першої допомог потерпілим.

Навчальний посібник відповідає вимогам програми курсу "Безпекі життєдіяльності", Він може бути корисним для студентів під час самостійної роботи над лекційним матеріалом та при підготовці до практичних робіт, Я також широкому колу читачів, які цікавляться проблемами безпекі] життєдіяльності в місцях з екологічно небезпечними та шкідливими умовам| проживання.

00 - 0007_2.jpg

Безпека людини у життєвому середовищі: Навч. посібник /

Голінько В.І., Шибка М.В., Безщасний О.В.

За ред. В.І. Голінька - 4-те вид., перероб. і доп. - Д.:

Національний гірничий університет, 2008. - 192 с.

У посібнику розглядаються питання правового регулювання у сфері безпеки життєдіяльності, організації безпечних і нешкідливих умов на виробництві та в місці проживання. Значну увагу приділено теоретичним і психофізіологічним аспектам безпечної життєдіяльності, зокрема описано роль умовних і безумовних рефлексів, аналізаторів, функціонального стану в регуляції безпечної поведінки людини та впливу психофізіологічних факторів праці на життєдіяльність.

Навчальний посібник відповідає вимогам програми курсу "Безпека життєдіяльності". Його можуть використовувати студенти у самостійній роботі над лекційним матеріалом та при підготовці до практичних занять. Посібник може зацікавити широке коло читачів, для яких не байдужі проблеми безпеки життєдіяльності у зв'язку з проживанням у місцях з екологі

04 - 0001_3.jpg

Довідник з гірничого обладнання дільниць вугільних і сланцевих шахт

Навч. посібник / М.М. Табаченко, Р.О. Дичковський, В.С. Фальцггинський та ін.

Національний гірничий універисгет, 2012. -432 с.

Наведено короткі описи призначення, складу, будови і технічних характеристик засобів механізації очисних та підготовчих робіт і підземного транспорту, а також найбільш перспективних машин і обладнання, які використовуються у вугільній галузі невеликими партіями і досвідними зразками.

Призначений для студентів, аспірантів, викладачів гірничих вищих навчальних закладів, спеціалістів проектно-конструкторських організацій та інженерно-технічних працівників вугільної промисловості.

03 - 0001_4.jpg

Фізико-хімічні методи видобування корисних копалин. Задачник у прикладах і розв’язках

Навч. посіб. /М.М. Табаченко, В.І. Вузило, Р.О. Дичковський, В.С. Фальштинський.

Національний гірничий університет, 2012. -112 с.

Розглянуто питання якісно нових технологій видобування корисних копалин, їх пере¬робки, транспортування та складування. Практикум розроблено у вигляді 10 практичних ро¬біт з теоретичними викладками за окремими проблемами гірничого виробництва, математи¬чними механізмами та контрольними прикладами розв’язання задач. Такий підхід забезпечує тісний зв'язок теорії з практикою і дає можливість отримати необхідні знання та набути уміння у проведенні розрахунків.

Навчальний посібник є корисним для студентів вищих навчальних закладів, виклада¬чів Та представників виробничого сектору, які займаються питаннями фізико-хімічних мето¬дів видобування корисних копалин.

00 - 0001_5.jpg

Р.О. Дичковський

Високомеханізоване виймання тонких вугільних пластів у зонах структурних змін гірського масиву Львівсько-Волинського басейну

Монографія.

Національний гірничий університет, 2010. - 104 с.

Розглянуто питання технологій видобування тонких вугільних пластів у зонах структурних змін гірського масиву, представлених дрібноамплітудними геологічними порушеннями. Складається із чотирьох розділів і містить основні технологічні принципи встановлення величини несучої здатності основного та додаткового кріплення, місце його встановлення в комплексно- механізованому очисному вибої у зоні впливу розривних порушень масиву, виходячи з розташування зон підвищеного й пониженого гірського тиску.

Буде корисною для представників виробничого сектора, викладачів, студентів вищих та середньоспеціальних навчальних закладів, які займаються питаннями видобування вугілля з тонких пластів у зонах різної тектонічної напруженості.

05 - 0001_6.jpg

Фальштннський В.С.

Удосконалення технології свердловинної підземної газифікації вугілля (СПГВ):

Монографія.

Національний гірничий університет, 2009. - ІЗ І с.

Присвячена питанням обґрунтування раціональних параметрів технології свердловин¬ної підземної газифікації тонких вугільних пластів з урахуванням гірничо-геологічних умов та технологічних параметрів вигазовування вугілля. За результатами критичного аналізу промислового досвіду роботи станцій «Підземгаз» і експериментальних підземних газогене-раторів та проведених аналітичних, стендових і лабораторних досліджень запропоновано технологічні рішення щодо поширення області застосування технології СПГВ на родовищах твердого палива, розроблено технологічні схеми і конструкції підземних газогенераторів із розкриттям вугільних пластів з поверхні та у шахтних умовах, які враховують зміни стану гірського масиву при вигазовуванні вугільного пласта.

Для студентів, науково-педагогічних і науково-технічних співробітників вищих навча-льних закладів, науково-дослідних інститутів та проектних організацій, а також інженерно- технічних робітників паливно-енергетичного комплексу.

Посвящена вопросам обоснования рациональньїх параметров технологам скважимнон подземной газификации тонких угольньїх пластов с учетом горногеологических условий, а также технологических параметров вьігазовьівання угля. По результатам критического ана- лиза промьішленного опьіта работьі станцнй «Подземгаз», зкспсриментальньїх подземпьіх газогенераторов и проведенньїх аналитических, стендовьіх и лабораторньїх исследований предложеньї технологические решения по расширснию области применения технологии СГІГУ на месторождсниях твердого топлива, разработаньї технологические схемьі и конс- трукции подземньїх газогенераторов с вскрьітмем угольньїх пластов с поверхности и в шахт- ньіх условиях, учктьівающие изменения сосгояния горного массива при вьігазовмваннии угольного пласта.

Для студентов, научно-псдагогических и научно-технических сотрудников вьісших учсбньїх заведений, научно-исследовательских ннститутов и проектньїх организацип, а так-же шіженерно-техничсских работников топливно-ліергетического комплекса.

Іл. 59. Бібліогр.: 84 назви.

© 2006-2022 Інформація про сайт